طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی و چاپ کاتالوگ ، در انتقال مفاهیم و تبادل اطلاعات به مخاطب نقش به سزایی دارد ، و در واقع نوعی تبلیغات ارزشمند سوداور در حوزه خدمات ، تجارت و تولیدات می باشـد .تقریبا راهنـمای کالاها وفعالیت ها  در دفتر چه ای بنام کاتالوگ طراحی و چاپ می شود . و ازآن بعنوان کالا نما و یا کارنما که جزیی ترین و ریزترین اطلاعات ومشخصات کالا و خدمات مورد نظر را  ارائه می کند ، یاد می کنند